Stichting loek@you
Locatie:
Veldhoven bekijk op kaart

Stichting loek@you

De stichting is een ANBI stichting. De stichting biedt verschillende activiteiten aan.

Ontmoet-en-doet ruimte

Op de locatie is een ontmoet-en-doet ruimte. Dit is een veilige en inspirerende omgeving waar kinderen samen met anderen (educatieve) activiteiten kunnen ondernemen (Doet-ruimte). Soms is gewoon samen kunnen zijn voor de doelgroep al een ontwikkelingspunt in de weg naar participatie (Ontmoet-ruimte). Kinderen in de doelgroep raken vaak in een sociaal isolement en daardoor wordt de sociale ontwikkeling mogelijk vertraagd. De ontmoet-en-doet ruimte draagt bij aan het voorkomen van een sociaal isolement. Er is een kinder- en jongerenruimte.

Atelier en ICT/educatie ruimte

Op de locatie is een ruimte waar kinderen kunnen werken aan hun creativiteit, ICT en schoolse vaardigheden.

LOEKatTALENT – Educatieve programma’s

De doelgroep van de stichting krijgt minder stimulering, omdat ze niet naar school kunnen of omdat school soms moeilijk is en de ontwikkeling gehinderd wordt. Wij scheppen de voorwaarden voor deze kinderen, zodat ze toch kleine stapjes kunnen maken in hun ontwikkeling en zelfredzaamheid. Dit doen we door op zoek te gaan en te kijken naar de talenten van het kind. De doelgroep van de stichting heeft vaak veel negatieve ervaringen opgedaan in de maatschappij. Door te kijken naar wat ze wel goed kunnen en ze hierin te stimuleren, kunnen ze positieve ervaringen opdoen. Wij werken daarom ook met vrijwilligers die hun eigen talenten hebben en deze over willen dragen aan de kinderen.

Enerzijds zullen onze vrijwilligers activiteiten aanbieden om de kinderen hun talenten te laten ontdekken, anderzijds zullen vrijwilligers activiteiten ontwerpen om bij de interesses van de kinderen aan te sluiten.

Bij LOEKatTALENT worden leerzame, educatieve activiteiten georganiseerd die GRATIS toegankelijk zijn. De activiteiten richten zich op de leeftijd van 4 t/m 21 jaar.

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen deelnemen. Het maakt daarbij niet uit of het kind wel of geen individuele begeleiding krijgt van de stichting.

Voor kinderen en jongeren die begeleid worden vanuit de individuele begeleiding is LOEKatTALENT van wezenlijk belang tijdens de terugkeer naar school. Vakspecialisten (begeleiders) zullen nauw samenwerken met de vrijwilligers van LOEKatTALENT. Kunnen deelnemen aan LOEKatTALENT is een “sprong vooruit” in het ontwikkelproces van een kind.

De activiteiten van LOEKatTALENT vinden plaats in de regio, maar kinderen en jongeren van wat verder weg mogen ook deelnemen. De groepjes zijn klein, maximaal 6 kinderen en/of jongeren.

De activiteiten die georganiseerd worden, zijn heel wisselend van aard en worden voornamelijk geleid door vrijwilligers. Zij proberen op een ontwikkelingsgerichte manier te denken, te kijken en te handelen. Dit alles met de focus op het versterken van kennis, bekwaamheden en kwaliteiten van de kinderen en jongeren.

Het doel van de activiteiten van LOEKatTALENT is kijken naar wat kinderen en jongeren wel kunnen. Kinderen doen positieve ervaringen op. Begeleiders stimuleren de ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Begeleiders helpen bij het (her)ontdekken van interesses en het uitproberen van activiteiten. Dit alles heeft een positieve invloed op de maatschappelijke positie, de culturele ontplooiing en het grip krijgen op de eigen koersbepaling. LOEKatTALENT is een vrijwilligersproject van de stichting.

Bij bepaalde activiteiten willen wij ook andere kwetsbare doelgroepen betrekken, te denken valt aan ouderen, gehandicapten en zieken. Dit bevordert ontmoeting en vergroot de leefwereld van deze groepen.

Wij bieden talentprogramma's aan op het gebied van:

 • Techniek
 • Dans
 • Creativiteit
 • Toneel
 • Scheikunde/natuurkunde
 • IT
 • Koken
 • Sport
 • Kunst
 • Zorgen voor een ander
 • Multiculturele samenleving
 • Enz.

LOEKatTALENT heeft een eigen Facebookgroep.

Educatie-maatjes

Educatie-maatjes betreft het organiseren van educatieve activiteiten voor de doelgroep, waarbij vrijwilligers (educatie-maatjes) ondersteuning bieden tijdens de uitvoering van de activiteiten. Bij de educatieve activiteiten wordt ontwikkelingsgericht gewerkt.

Vierplezier

Onze doelgroep wordt door de omstandigheden waarin zij verkeren, uitgesloten van activiteiten die voor schoolgaande kinderen vanzelfsprekend zijn. Denk hierbij aan: het vieren van feestdagen, schoolreisje, sportdag etc. Door deze activiteiten samen met de kinderen, jongeren en onze vrijwilligers te organiseren, dragen we bij aan het voorkomen van een sociaal isolement. Deelname aan deze activiteiten is van wezenlijk belang. Er wordt geoefend met sociale vaardigheden en om in groepen te zijn. Het is waardevol om mee te doen, men voelt zich vaak “meer mens” na het deelnemen aan deze activiteiten.

LOEKatSUMMER en LOEKatWINTER- Prikkelarme vakantieprogramma’s

Veel kinderen en jongeren met een beperking of kinderen die extra zorg nodig hebben, kunnen niet meedoen met georganiseerde zomeractiviteiten. De stichting organiseert voor deze kinderen zomer- en winterdagactiviteiten waar zij wél aan mee kunnen doen. Centraal in deze activiteiten staat de natuur, rust, ontdekken, plezier en ontmoeten. Het is belangrijk voor kinderen om deze ervaringen op te kunnen doen. Het is helpend voor de ontwikkeling van een kind.

Voorbeelden van activiteiten die we aanbieden tijdens deze zomer- en winterdagactiviteiten zijn:

 • Creatieve activiteiten in kleine groepjes
 • Natuurontdekkingstochten
 • Gezonde activiteiten, zoals kinderyoga in kleine groepjes
 • Muziekactiviteiten, zoals djembé
 • Dansactiviteiten voor kinderen
 • Spelactiviteiten
 • Sportactiviteiten

LOEKatSUMMER en LOEKatWINTER hebben een facebookpagina.

Vrijwilligersparticipatie

Iedereen heeft talent en we willen talenten van verschillende groepen combineren. In het verlengde van onze doelgroep (thuiszitters) willen we ook de volwassen ‘thuiszitters’ in Veldhoven en omstreken bereiken. Men kan dan denken aan volwassenen die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt (denk aan burn-out, ziekte, stoornis etc.). Binnen de stichting kunnen deze mensen hun talenten vrijwillig inzetten om op die manier bij te dragen aan inclusie van onze doelgroep en om naar eigen kracht weer (meer) te participeren binnen de samenleving. Het bevorderen van zelfvertrouwen, het zinvol bezig zijn en waardering van beide doelgroepen staat hierbij centraal.

LOEKatUS - Gezinsprogramma

LOEKatUS is een initiatief van de stichting en is bedoeld voor het hele gezin. Binnen het project LOEKatUS valt de ouderkamer. Hiermee creëert de Stichting een ontmoetingsmogelijkheid voor ouders en verzorgers.

De ouderkamer is bedoeld voor alle ouders en opvoeders die te maken hebben met (ernstige) moeilijkheden op school of de thuiszittersproblematiek.

Ouders kunnen veel steun aan elkaar hebben als ze onderling hun ervaringen delen en praten over de problemen die ze tegenkomen. “Ineens merk je dat je niet de enige bent.”

De ouderkamer is een plek waar ouders en/of verzorgers onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar ontmoeten en met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Er is ruimte voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk en sociale contacten. Er worden soms activiteiten georganiseerd, informatie uitgewisseld en kennis opgedaan. Daarnaast worden ouders ondersteund door de begeleiders van de ouderkamer. Dit is een vast team dat bestaat uit vakspecialisten (soms ervaringsdeskundigen) en soms een stagiaire.

Op de eerste dinsdag van de maand afwisselend van 09.30u tot 11.30u of van 19.30u tot 21.30u. Kijk op onze website voor de exacte tijden.

In de week van de thuiszitters organiseert de stichting een jaarlijkse thema-avond voor ouders en opvoeders. De thema’s die aan bod komen zijn wisselend van aard maar altijd relevant. De datum van de thema-avond wordt in de loop van het jaar bekend gemaakt.

Jaarlijks wordt een gezellige kerstactiviteit gepland. De invulling van de avond wordt in de loop van het jaar bekend gemaakt.

In het kader van lotgenotencontact heeft de stichting ook een besloten facebookpagina. Hier wordt lief en leed gedeeld met elkaar.

Voorlichting en preventie

De stichting geeft voorlichting. Het doel van het project Voorlichting en Preventie is om de positie van kinderen en jongeren structureel te verbeteren. Dit doen we door verbindingen te leggen en samen te werken met andere professionals (in bijvoorbeeld zorg en onderwijs). De stichting ontwikkelt voorlichtingswerkvormen en past dit vervolgens toe bij de kinderen, jongeren en andere betrokken partijen. Deze activiteiten richten zich met name op een structurele bijdrage aan zelfredzaamheid op langere termijn door o.a. preventie en signalering.

Gespecialiseerde individuele begeleiding

De Stichting heeft ook mogelijkheden om individuele begeleiding voor kinderen en jongeren in het kader van de Jeugdwet (PGB, soms maatwerktrajecten of gelden uit het passend onderwijs) te organiseren, waarbij zorg en onderwijs elkaar versterken.

Als een kind thuis komt te zitten van school, dan zie je vaak dat er vanuit de beperkingen van een kind gewerkt wordt. Er wordt vaak gezegd: ‘Dit kan hij niet en dat kan hij niet’. Er ontstaat vaak een negatieve flow. De stichting werkt vanuit de mogelijkheden van een kind. Ieder kind heeft talenten en kwaliteiten, alleen zijn ze door de omstandigheden vaak zoekgeraakt. Door aandacht te geven aan zaken zoals zelfvertrouwen opbouwen, talenten en behoeften te ontdekken en het zelfbeeld te verbeteren, werkt de stichting eraan dat het kind uiteindelijk weer in een positieve flow komt.

De stichting doet dit door ondersteuning te bieden op drie vlakken. We bieden ondersteuning thuis aan als een kind thuis zit van school. We bieden ondersteuning op school aan ter voorkoming van uitval en na terugkeer naar school en we bieden ondersteuning op een locatie van de stichting aan. Onze locatie in Veldhoven is een veilige locatie waar een kind tot rust kan komen, aan zelfinzicht, talenten en behoeften kan werken. De veilige locatie kan men ook zien als tussenstation. Als een kind thuis komt te zitten, is de stap naar school toe regelmatig heel erg groot. Door een tussenstation te creëren, wordt de eerste stap al een stuk kleiner gemaakt, waarna de volgende stappen makkelijker kunnen worden genomen. Daarnaast creëert de stichting tussen de verschillende stappen in: flexibiliteit. Er is ruimte om mee te bewegen met het kind. Gaat het een dagje niet zo goed, dan vindt de begeleiding thuis plaats. Gaat het goed dan gaan we samen naar de locatie van de stichting. Natuurlijk hopen we dat het kind uiteindelijk volledig op de locatie kan blijven of op school. Men kan het ook andersom invullen. Een kind valt uit op school, maar kan door de tussenstap bij de stichting naar de locatie komen terwijl het anders thuis zou komen te zitten. Hierdoor is de stap terug naar school vele malen kleiner.

Voorbeelden van begeleidingsvormen of hulp vanuit de stichting.

 • Observatie, signalering, begeleiding en advies voor de leerling die moeilijkheden ondervindt of dreigt uit te vallen
 • Schoolbezoek en begeleiding van een schaduwcoach
 • Co-teaching
 • Hulp bij het opstarten auti-klas
 • Gezinscoach
 • Hulplijn bij moeilijke opvoedsituaties
 • Vakspecialist/vakdocent/begeleider voor het kind
 • Begeleiding bij specifieke kantelsituaties van het kind zoals de overgang van groep 3 naar 4, rond de cito toets, overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, brugklas, rond de examentijd, overgang voorgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs.
 • Educatieve interventies
 • Tijdelijk traject om vaardigheden te ontwikkelen, op locatie of op school bij bijvoorbeeld sociale vaardigheden, agendagebruik, plannen en organiseren.
 • Ontdekken eigen mogelijkheden, talenten en het toekomstperspectief.
 • Individuele begeleiding op basis van natuurlijk leren, bijvoorbeeld bij schorsing van een leerling.
 • Als tussenjaar om te ontdekken wat je talenten zijn en wat je daadwerkelijk in de toekomst wilt gaan doen.
 • Als rustplek, als tussenstation, op weg naar school, arbeid of dagbesteding.
 • Psycho-educatie bij verschillende diagnoses.

Samenwerking met partners

Stichting LOEK@YOU is een organisatie die graag verbindend werkt. Door het grote netwerk met verschillende samenwerkingspartners en de ondersteuning van de gemeente Veldhoven komen de projecten tot stand. De projecten worden gerealiseerd door de inzet en samenwerking met vele vrijwilligers.

We hebben partners nodig om vrijwilligers te vinden en te bereiken. In het bijzonder noemen we Cordaad Welzijn en de website Veldhoven Voor Elkaar. We hebben door hen al meerdere vrijwilligers mogen verwelkomen. Ook maken we dankbaar gebruik van alle Facebook pagina's van verschillende Veldhovense wijken, de samenwerking met verschillende Veldhovense wijkkrantjes en de lokale weekbladen. Ook dragen we Radio Veldhoven en de Veldhovense kabelkrant een warm hart toe.

Stichting LOEK@YOU heeft veel gelegenheidssamenwerkingingen zoals de brandweer, de dierenarts, verschillende creatieve clubs en sportverenigingen, de IVN, lokale ondernemers en Echt Veldhovenz.

Stichting LOEK@YOU werkt ook samen met de Sportivity Service, Brede school Veldhoven en Cordaad Welzijn (jongerenwerk).

Daarnaast maakt Stichting LOEK@YOU veel gebruik van ervaringsdeskundigen en mensen die de eigen talenten in willen zetten binnen onze vrijwilligersprojecten. Ook maken we dankbaar gebruik van onze samenwerking met meerdere scholen uit de regio.

Verder heeft Stichting LOEK@YOU meerdere landelijke samenwerkingspartners zoals Ouders & Onderwijs, De Lansbrekers en Advies Centrum Thuiszitters.


Vrij toegankelijk

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Begeleider, Jongerenwerker, Kinder en jeugd Psycholoog NIP, Kindercoach, Onafhankelijke cliëntondersteuner, Orthopedagoog, Pedagoog en Vaktherapeut
Bedient Noord-Brabant
Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
 • Vrij toegankelijk
 • Veldhoven

Locaties

Diensten van Stichting loek@you zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Veldhoven
Heuvelstraat 60 Veldhoven 23
5502AE  Veldhoven
 Beschrijving
040 3046797
Bereikbaar: werkdagen

Heuvelstraat 60 Veldhoven 23
5502AE 

Veldhoven

  Beschrijving
 Website
040 3046797
Bereikbaar: werkdagen


Meer locaties